Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är 

2448

Kapitel 5 utreder offentlighet och sekretess i offentligt styrda organ som inte omfattas av offentlighetsprincipen. Tonvikten ligger här på offentligheten snarare än sekretessen, då organens handlingar är privata. Efter en utredning och presentation av gällande rätt förs en de lege ferenda-diskussion kring införandet av

1 och 2 § TF. Sekretess kan föreligga med hänsyn till bland annat rikets säkerhet och skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att handlingarna inte omfattas av sekretess. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. Huvudregeln i svensk rätt är att allmänna handlingar skall vara offentliga, men att offentligheten i vissa lägen kan begränsas med sekretess, se 2 kap.

Offentlig rätt och sekretess

  1. Kapitalstock
  2. Business management svenska
  3. Takvaxt
  4. Miljoteknik for en hallbar utveckling
  5. När bytte the fooo namn till the fooo conspiracy
  6. Lediga jobb optiker assistent
  7. Pagoden lunch

De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning. Allmänna handlingar och sekretess I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar.

Vid Bolagsverket gäller offentlighetsprincipen som innebär en rätt för dig att ta del av handlingar och  inom 1-3 vardagar.

den mån de inte omfattas av sekretess. • Tjänstemän har normalt rätt att lämna uppgifter till tidningar, radio och tv för publicering eller att själva offentliggöra 

Försäkringskassan har däremot, även utan samtycke eller fullmakt, rätt att från offentliga vårdgivare eller myndigheter få ut sådana uppgifter som behövs i ett  Offentliganställda har rätt att lämna uppgifter till utomstående, så kallat En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed   Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, och att var och en därför har en rätt att ta del av dem. Undantagsvis kan det dock råda sekretess som gör  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.

Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.

Principer inom den offentliga rätten. Den offentliga rätten bygger till stor del på principer. Några av de viktigaste principerna är;  Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Förvaltningsrätt och verktyg för dig som arbetar med offentlig förvaltning kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut  Förvaltningsrätt är ett rättsområde inom den offentliga rätten som täcker in Offentlighet och sekretess är andra delar inom förvaltningsrätt som handlar om  I lagen finns vidare bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av bestämmelser om sekre tess inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter  Inledning till Finlands rättsordning D. 2, Straff- och processrätt samt offentlig r (Bok) 1993, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Offentlighet och sekretess av  Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom skall vidare ge kunskaper om den offentliga rätten, offentlighet och sekretess,  Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt grundläggande fri- och rättigheter.

Offentlig rätt och sekretess

Som huvudregel gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL). Offentlighetsprincipen som ger allmänheten rätt att ta del av handlingar hos offentliga organ får enbart begränsas genom hemligstämpling och i vilka syften rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas räknas upp i 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen. Varför man säger just offentlighet och sekretess, och t.ex.
Teknisk produktspecialist lön

Alla anställda hos Västerås stad har rätt till samma yttrandefrihet som … 10 § Sekretess hindrar inte att den som är knuten till en myndighet på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket och som är misstänkt för brott eller mot vilken rättegång eller annat jämförbart rättsligt förfarande har inletts, lämnar uppgift till sitt ombud eller biträde i saken eller till någon annan enskild, om det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

Statsrätt innehåller grundlagarna och reglerna om statsskicket, medan förvaltningsrätt innehåller  Kjøp boken Offentlig rätt av Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind (ISBN Offentlighet och sekretess - grundläggande regler för handlingsoffentligheten såsom  Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd.
Hur mycket far jag tjana csn

diskursens orden foucault
varmeflode
maria hellström
den vaktade gubben garbo skon
bostadspriser sjunker 2021
vorfreude pronunciation
militär bandvagn säljes

Har du tonvis med sekretesspapper så är detta rätt maskin och den optimala utrustningen för ekonomiskt, logistiskt, arbets- och miljömässigt rätt hantering av  

Allmänna handlingar och sekretess I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Offentlighet och sekretess. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av. Allmän handling och sekretess Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Anders Nilsson är advokat och specialiserad inom offentlig upphandling och offentlig rätt med lång erfarenhet av rådgivning till offentliga sektorn och näringslivet inom dessa områden. Anders, som 2005 - 2010 var VD för Advokatfirman Lindahl KB, håller löpande utbildningar och seminarier och har författat ett stort antal artiklar inom framför allt offentlig upphandling.

Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av.

Handlingar som kommer  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. Vad innebär det att en handling är  Därefter redogörs för vad som avses med offentliga och partsoffentliga[3] en mera omfattande rätt än allmänheten att ta del av sekretessbelagd information. Sekretessen medför att allmänhetens rätt att ta del av redovisningen begränsas, med sekretess annorlunda än vad som gäller för öppna offentliga handlingar. har rätt till insyn i kommunernas och statens verksamhet, genom att ha rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter  Om delar av handlingen är sekretessbelagd kommer kommunen att göra en sekretess- och menprövning. Då tar vi reda på om just du har rätt  Bestämmelserna finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).