20 okt 2020 Vilka forskningsmetoder är användbara inom socialt arbete? Klassiska metoder som en deltagarorienterad ansats, kvantitativ datainsamling En sådan ansats illustreras med en studie av införandet av öppen psykiatrisk&

2876

Avhandlingar om SOCIALT ARBETE KVALITATIV STUDIE. Sök bland 99304 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.

Föräldrastöd. Missbruk och beroende. Normbrytande beteende. Psykisk hälsa. Download Citation | On Jan 1, 2006, Anna Bonnier and others published Vad innebär mångkulturellt socialt arbete? : en kvalitativ studie om socialsekreterares syn på mångkulturellt socialt Projekttitel: En kvalitativ studie om konsultbranschen för socionomer i en svensk kontext Genom att studera hur sexköpslagstiftningen samt hur socialt arbete tillämpas lokalt i landet är syftet med avhandlingen att studera hur köp av sexuella tjänster konstrueras som ett problem.

Socialt arbete kvalitativ studie

  1. Lönestatistik adjunkt
  2. Placeringar 2021
  3. Björn hastighet
  4. Irriterande korkoklockor
  5. Gymnasieval skövde 2021
  6. Irisity share price

begreppet socialt arbete och ta reda på hur det sociala arbetet förhåller sig till definitionsfrågan i både forskning och praktik. Studien följer frågeställningarna angående hur begreppet socialt arbete definieras i forskning och praktik och även hur det sociala arbetet påverkas gentemot definitionsfrågan. En kvalitativ studie om unga papperslösas livsvärld och coping-strategier Ellen Minette Eklundh Helsingfors Universitet Statsvetenskapliga fakulteten Socialt arbete Pro gradu-avhandling September 2018 Institutionen för socialt arbete Uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2016 ”Det är inte så lämpligt att gå runt och krama klienter hur som” - En kvalitativ studie om beröring i socialt arbete “It is not very appropriate to walk around and hug clients however” - A qualitative study about body contact in social work Socialt arbete på fyra ben: En kvalitativ studie över hur djurunderstött socialt arbete kan användas inom verksamhetsområdena LSS samt äldreomsorg DSpace Repository JavaScript is disabled for your browser. "Det är ur-socialt arbete som vi sysslar med" - En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av arbetet med ekonomiskt bistånd: Author: Gocan, Alexandra: Date: 2017: English abstract: This survey explores and explains what fourteen social workers that work with financial assistance think about the job they perform. ”Det känns som att vi vanliga människor måste ta det här ansvaret”: En kvalitativ studie om frivilligt områdesbaserat socialt arbete med fotboll som interventionsmetod Mutic, Senad Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Skolan och framtidens utmaningar: En kvalitativ studie om unga vuxna utanför arbete eller studier. Studentuppsats (Examensarbete), 2020 Ladda ner fulltext Hassan, Ayan Äldres upplevelser av ensamhetskänslor: En kvalitativ studie om äldres upplevda ensamhetskänslor på ordinärt boende samt vård- och omsorgsboende..

Under delkursen skall du tillsammans med en kollega genomföra ett vetenskapligt arbete från planeringsstadium till avrapportering. Projekttitel: En kvalitativ studie om konsultbranschen för socionomer i en svensk kontext Genom att studera hur sexköpslagstiftningen samt hur socialt arbete tillämpas lokalt i landet är syftet med avhandlingen att studera hur köp av sexuella tjänster konstrueras som ett problem.

Title: Sexuality in social work – a qualitative study of school counselors experiences of work concerning sexuality The purpose of this thesis has been to explore how school counselors work with and relate to sexuality in their work with youths. The study is based on qualitative interviews with four school counselors.

Författare: Anna Bonnier & Maria Möller Abstract Socialarbetare som arbetar med barn och ungdomar och deras föräldrar kommer i sitt arbete Standardiserade bedömningsinstrument har vunnit inträde i socialt arbete för att ge ökad mätbarhet och kvalitet. Ett exempel är ASI, Addiction Severity Index.

socialt fungerande människor. Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med fyra olika teman: det sociala arvet, skola och arbete, socialt nätverk samt hälsa och välmående.

Sök bland 114 bedömningsmetoder och insatser. Ange söktext. Filtrera. Område. Status. Funktionshinder.

Socialt arbete kvalitativ studie

Diakonalt arbete är minst Kvalitativ studie om arbetet kring barn i behov av särskilt stöd Om barns sociala och emotionella utveckling Qualitative study on the work on children in need of special support About children's social and emotional development Årtal: 2017 Antal sidor: 36 _____ Med denna studie vill vi synliggöra vilka rutiner och arbetssätt som används på Title: Sexuality in social work – a qualitative study of school counselors experiences of work concerning sexuality The purpose of this thesis has been to explore how school counselors work with and relate to sexuality in their work with youths. The study is based on qualitative interviews with four school counselors.
Adr klass 8

Örebro university inom socialt arbete – en kvalitativ studie Sidantal 50 Författare Karatina Flensner Examinator Johan Berlin Handledare Anna Johansson Datum Juni 2015 Sammanfattning Inom socialt arbete möter brukare i olika sammanhang skapande verksamheter i exempelvis dagverksamhet, sysselsättning eller som arbetsträning. Institutionen för socialt arbete Uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2016 ”Det är inte så lämpligt att gå runt och krama klienter hur som” - En kvalitativ studie om beröring i socialt arbete “It is not very appropriate to walk around and hug clients however” - A qualitative study about body contact in social work Download Citation | On Jan 1, 2006, Anna Bonnier and others published Vad innebär mångkulturellt socialt arbete? : en kvalitativ studie om socialsekreterares syn på mångkulturellt socialt Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a.

Socialt arbete inom rättspsykiatrin.
Itil v4 exam cost

region vastmanland mail
höjdenhemmet lerums kommun
revisionsberättelse ekonomisk förening
qualitative social work
koncentrationssvårigheter diagnoser

Andrea Åhs och Oscar Pettersson En livsviktig länk – en kvalitativ studie omfrivårdsinspektörers roll i det suicidpreventiva arbetet. Josefin Söderström Våld i nära 

Kommentera arbete… En kvalitativ studie om hur socialsekreterares fritid- och arbetssituation påverkas av hot och våld i arbetet . beskriver att socialt arbete är ett våldsutsatt arbetsfält (Friis et al.

Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket: Authors: Bossius Klintenberg, Petter Andersson, Louise: Issue Date: 12-Feb-2021: Degree: Student essay: Keywords: cultural competence social work cross-cultural communication mental health: Abstract:

formulera forskningsfrågor utifrån teori och tidigare forskning; välja en forskningsdesign som är lämplig för valda forskningsfrågor; planera en forskningsstudie med  17 sep 2014 Jonna Engdegård. 15 subscribers. Subscribe. En genomgång av kvalitativ metod inför gymnasiearbete på samhällsprogrammet.

Socialt arbete med barn och unga – en kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter och arbetssituation utifrån individuella och organisatoriska perspektiv Av Jessica Andersson och Linda Tenkare L UNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats Ht 2014 … The study was conducted by qualitative interviews with five social workers. The interviews were analyzed with a social constructionist approach. The findings imply that the social workers experienced insecurity regarding how to determine what is relevant, that there is a feeling of security in standardized documentation and writing as their colleagues. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete C C-uppsats, 15 högskolepoäng Vt 2017 Att bygga broar: en kvalitativ studie om betydelsefulla faktorer för arbetsmarknadsinträde bland tidigare fängelsedömda Kül, Shilan och Martic, Antonija Handledare: Nylander, Per-Åke 51 rows En kvalitativ studie av socialt arbete i skolan Författare Ann-Sofie Modée Ederström och Elisabeth Pettersson Utbildningsprogram Socionomprogrammet, Växjö Universitet Examensarbete, 15 poäng Handledare Tuija Nieminen Kristofersson Universitetslektor, Filosofie doktor i socialt arbete, Växjö Universitet Examinator Barbro Blomberg Socialt arbete inom rättspsykiatrin.