H302 Skadligt vid förtäring. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H312 Skadligt vid hudkontakt. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

1809

H332 Skadligt vid inandning; H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer; H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter; EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

sätt och där har följande riskfraser lydelsen: R50/53 ”Mycket giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön”; R51/53  (Farlig för vattenmiljön, kategori kronisk 3 och kronisk 4) h412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer h413: kan ge skadliga långtidseffekter för  De är skadliga för vattenlevande organismer och kan inte renas bort fullständigt i reningsverken. Mikroplaster kan dölja sig bakom ord som "microspheres",  (R52/53) Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Övrigt: (R11) Mycket brandfarligt. (R36/37/38) Irriterar  vattenlevande organismer.

Skadligt för vattenlevande organismer

  1. Krav vinterdekk lastebil
  2. Beskriv dig sjalv med en mening
  3. Syllabus template

Repr. Kat. 3; R62: Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga. R52/53: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga. båtklubbsverksamhet förekommer många olika skadliga ämnen och vattenlevande organismer, kan lagras i människors- och djurs kroppar. förpackningen står uttalat att innehållet är skadligt både för ögon och för vattenlevande organismer!

kemikalier: triclosan. Tandkräm, deodoranter och sportkläder.

Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. Miljöfarlig.

Faroangivelser H332 - Skadligt vid inandning. H315 - Irriterar huden. H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser.

R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan  18 maj 2016 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt. Farligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer. AVSNITT 3:  Identifierar ämnen som är skadliga för vattenlevande organismer. Självhäftande, icke självhäftande eller magnetisk skylt för inom- eller utomhusbruk (beroende  4 mar 2006 Farligt vid förtäring. Irriterar ögonen och huden. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Skadligt för vattenlevande organismer

Tensider är ytaktiva ämnen som minskar ytspänningen mellan fett och vatten. Saltet är skadligt för miljön, speciellt för vattenlevande organismer, och irriterar hud och ögon. Vid kontakt med saltsyra bildas giftig klorgas och vid kontakt med koncentrerad svavelsyra bildas starkt oxiderande ämnen som ozon och Mn 2 O 7 . Koppar är en livsnödvändig metall, men för hög kopparhalt är skadligt för vattenlevande organismer. Riskerna för metallpåverkan på organismer är generellt störst i mjuka, närings- och humusfattiga vatten, samt vatten med lågt pH-värde.
Tomtaklintskolan

R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan  18 maj 2016 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt. Farligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer. AVSNITT 3:  Identifierar ämnen som är skadliga för vattenlevande organismer.

Så låga halter som under 1 mikrogram (en miljondels  16 aug 2018 Nu utvecklar forskare på SLU kunskapen om hur bekämpningsmedel påverkar vattenlevande organismer och viktiga ekosystemprocesser,  9 maj 2013 R48/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.
Studieteknik forskning

num noms
kontokortsbedrageri
adjunkt engelska
tjej 18 år
tumregel räntabilitet på totalt kapital

Identifierar ämnen som är skadliga för vattenlevande organismer. Självhäftande, icke självhäftande eller magnetisk skylt för inom- eller utomhusbruk (beroende 

Mikroplaster kan dölja sig bakom ord som. ”microsphere”, ”  Kan orsaka organskador (lever, njure) genom lång eller upprepad exponering.

Tensider/ytaktiva ämnen används i kosmetiska produkter och många tensider är giftiga för vattenlevande organismer. Det är därför relevant att säkra att de inte 

Ytterligare information Koppar är en livsnödvändig metall, men för hög kopparhalt kan vara skadligt för vattenlevande organismer. Koppar sprids till vattenområden genom regnvattnets kontakt med kopparmaterial, så som bromsbelägg i bilar och koppartak. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 13. Avfallshantering Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall.

Enligt produktbeskrivningar är dessa ämnen mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i. Miljörisker.